strona g³ówna
(873) 205-4808
 
Powierzchnia: 265 km2
Ilo¶æ mieszkañców: 7,0 tys
Ilo¶æ so³ectw: 49
Po³o¿enie: pó³nocny-wschód Polski
URZ¡D GMINY
8886880441
Rada Gminy
Dokumenty
Wspó³praca Zagraniczna
Zrealizowane Projekty
Og³oszenia
Obwieszczenia
Przetargi
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Podatki
Ochrona środowiska
GMINA
Historia
Turystyka
781-277-3166
Gospodarka
(614) 917-4801
(870) 827-5165
Biblioteki
GOPS
GZEAS
OSP
Komunikacja
PKP
PKS
Przydatne linki
linki do urzêdów, organizacji,
portali informacyjnych i inne

[zobacz »]
 
Galeria zdjêæ
railway spine
 
zobacz wiêcej »»
 
zobacz wiêcej »»
 
zobacz wiêcej »»
 
zobacz wiêcej »»
 
Projekt 1 - zobacz więcej »» 678-671-7913 Projekt 3 - zobacz więcej »»
 
slate bed
 
>
Krótko o naszej gminie
Gmina Suwa³ki zamieszkiwana jest przez oko³o 7,0 tysi±ca osób, zajmuje obszar 265 km i sk³ada siê z 49 so³ectw. Po³o¿ona jest w pó³nocnej czê¶ci województwa podlaskiego, w centrum powiatu ziemskiego suwalskiego. Najwiêkszymi i najwa¿niejszymi miejscowo¶ciami gminy s± le¿±ce nad jeziorem Wigry: Stary Folwark, s±siaduj±ce ze sob± Gawrych Ruda i P³ociczno oraz znajduj±ce siê 5 km na wschód od Suwa³k Krzywe - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego. Ca³y teren gminy znajduje siê w granicach dwóch jednostek fizyczno-geograficznych: Pojezierza Suwalskiego od pó³nocy, wschodu oraz Równiny Augustowskiej w centrum i na po³udniu. [wiêcej »]
 

Fatal error: Call to undefined method DB_Error::query() in /usr/local/php5/lib/pear/DB.php on line 986