• Roboty ziemne - W sk³ad naszych us³ug wchodza:

    Us³ugi transportowe, roboty ziemne, roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, wymiana gruntów, wykonawstwo dróg oraz parkingów, wynajem sprzêtu budowlanego, sprzeda¿ kruszyw.

  • Us³ugi transportowe

    W sk³ad naszej oferty wchodza us³ugi transportowe oraz wynajem sprzêtu budowlanego.

Witamy na stronie firmy P.H.U. Fiodor Bis Jan Burnat

Nasza firma powsta³a w 1994 roku jako „Transport Ciê¿arowy” Jan Burnat. W roku 1999 przekszta³ci³a siê w Spó³kê Cywilna kontynuujaca dzia³alnosæ pod nazwa „Fiodor”. W ciagu pierwszego roku dzia³alnosci nastapi³ bardzo dynamiczny rozwój firmy. Pozwoli³ on przejsæ ze swiadczonych dotychczas us³ug transportowych do specjalistycznych prac budowlanych. Dziêki temu przedsiêbiorstwo rozszerzy³o swoja ofertê o roboty ziemne, wyburzeniowe, rozbiórkowe, wymianê gruntów, stabilizacjê terenu, wykonawstwo dróg oraz ma³a architekturê.

Kolejnym wa¿nym etapem dzia³alnosci by³o przekszta³cenie w Spó³kê Jawna. Nastapi³o to w roku 2000, a znaczacy wzrost kapita³u pozwoli³ na wiêksze inwestycje wewnatrz firmy i w jej strukturach organizacyjnych. W tym momencie ka¿de zadanie sta³o siê ³atwe, a wszystkie roboty wykonywane sa szybko i rzetelnie. Po tych wszystkich zmianach w roku 2010 firma widnieje pod nazwa P.H.U. „Fiodor Bis” Jan Burnat.

6209842218

W ofercie posiadamy:

Nasi Zadowoleni Klienci: